top of page

     드높은 건물일수록 기초공사를 더 단단히 하듯이
​ 문해력과 기억력은 단단한 공부기초입니다

​상단으로 가기

현대 건축

     암기하지 말고 생각해라

암기를 잘 하고 싶다면
       암기하려고 하지 말고 생각해라
                       생각하면
                                암기가 잘 되고 더 오래 기억된다

bottom of page