top of page
현대 건축

     암기하지 말고 생각해라

암기를 잘 하고 싶다면
       암기하려고 하지 말고 생각해라
                       생각하면
                                암기가 잘 되고 더 오래 기억된다

bottom of page