top of page
현대 건축

     드높은 건물일수록 기초공사를 더 단단히 하듯이
​ 문해력과 기억력은 단단한 공부기초입니다

31.jpg
12.jpg
49.jpg
21.jpg
48.jpg
45.jpg
2.jpg
3.jpg
47.jpg
15.jpg
20.jpg
17.jpg
10.jpg
19.jpg
39.jpg
13.jpg
46.jpg
8.jpg
5.jpg
44.jpg
9.jpg
11.jpg
22.jpg
6.jpg
4.jpg
37.jpg
27.jpg
40.jpg
29.jpg
28.jpg
16.jpg
14.jpg
32.jpg
7.jpg
18.jpg
33.jpg
35.jpg
23.jpg
36.jpg
38.jpg
34.jpg
25.jpg
24.jpg
26.jpg
현대 건축

              THIS IS INSPERATION
​시각을 살짝 바꾸면...알게된다  "이런 세상이 있어?"

bottom of page